Doporučujeme

Pavlíček – motordíly s.r.o

IČO:291 98 216
Adresa:Durďákova 336/29
Brno – Černá Pole
613 00

Všeobecné obchodní podmínky

Část I.

Tyto Obchodní podmínky jsou dostupné na internetové adrese www.pavlicekmotordily.cz a zároveň v provozovně/provozovnách firmy Pavlíček – motordíly s.r.o., na adrese Brno-Bosonohy, Pražská 94, PSČ: 642 00.

Na veškeré vztahy ze Smluv se použijí pouze tyto Obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek včetně obchodních podmínek obchodního partnera je výslovně vyloučeno.

Ustanovení Smluv, která jsou v rozporu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, mají před zněním těchto Obchodních podmínek přednost.

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro renovace a prodej náhradních dílů Pavlíček - motordíly s.r.o. (dále jen „VOP“) platí pro všechny renovace a opravy motorů a jiné kovoobraběčské práce. (dále též jen „dílo“) a jsou, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Ujednání odchylná od těchto VOP a jakákoli další ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem jsou platná a pro strany závazná pouze v případě, že byla přijata písemně; v takovém případě mají takováto odchylná a další ujednání před těmito VOP přednost.
 2. Smlouva se uzavírá na základě objednávky objednatele potvrzené zhotovitelem a platí pro ni následující podmínky.
 3. V objednávce je uvedeno časové období pro předběžný termín realizace díla. Ohledně tohoto termínu a trvání smlouvy platí pro provedení díla následující jednotná pravidla, pokud není stanoveno pro jednotlivé typy shora uvedených prací a renovací jinak:
  1. Definitivní termín převzetí (u renovace) od objednatele, cenu dodávky a případné montáže díla, který spadá do časového období předběžného termínu realizace díla, sdělí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem do té doby na jiném definitivním termínu a ceně pro provedení díla. Pokud zhotovitel neprovede dílo po písemném upozornění objednatele ani v dodatečné lhůtě dvou týdnů, a u dodávek označených jako „speciální“ do čtyř týdnů od doručení takového upozornění, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
  2. Nebude-li možné dodržet sjednaný termín pro provedení díla z důvodů, které zhotovitel nezavinil (například v případě opožděné dodávky materiálu a jiných plnění třetích stran – subdodavatelů) anebo v jiných případech, kdy zhotoviteli brání ve splnění povinnosti dočasně či trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší moc), je zhotovitel oprávněn posunout termín provedení díla až do doby odpadnutí takovéto překážky, nejdéle však o šest týdnů. Po uplynutí této doby má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Přeje-li si objednatel změnu stanoveného nebo dohodnutého definitivního termínu pro provedení díla, musí o tom informovat zhotovitele alespoň 24 hodin předem, jinak se na toto přání nebere zřetel.
  3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli řádné provedení díla v dohodnutém či stanoveném termínu a poskytnout zhotoviteli veškerou svou součinnost nezbytnou k realizaci díla. Jestliže v dohodnutém nebo stanoveném termínu zhotovitel zbytečně nezaviněně vyjede k provedení díla, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli náklady cesty vyúčtované dle běžných tarifů spediční služby odpovídající typu použitého vozidla. Objednatel je však oprávněn prokázat, že skutečné náklady byly nižší. Právo zhotovitele na náhradu dalších škod tím není dotčeno.
  4. Jestliže objednatel do osmi týdnů od stanoveného nebo dohodnutého termínu neumožní provedení díla, je zhotovitel oprávněn po předchozím upozornění a poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit. V tomto případě, jakož i v jiných případech, kdy okolnosti na straně objednatele zabránily možnosti dílo provést, je zhotovitel oprávněn požadovat dohodnutou odměnu sníženou o ušetřené náklady, nejméně však paušální odměnu ve výši 15 % z ceny díla včetně DPH.
  5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, neuhradil-li objednatel zálohu na cenu díla, byla-li sjednána, do 10 dnů od uzavření smlouvy.
  6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, jestliže technické podmínky dané u objednatele, které nemohly být zjištěny i přes pečlivé posouzení při přijetí objednávky, činí provedení zakázky nemožným. V tomto případě zhotovitel obnoví původní stav, jestliže to bude technicky možné a ekonomicky únosné.
  7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno vždy písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
  8. V případě, že objednatel nepřevezme hotové dílo ve stanoveném termínu, ani v dodatečné lhůtě 14 dnů, zhotovitel předmětné dílo uskladní. Veškeré náklady spojené s uskladněním díla nese pro tento případ objednatel. Zhotovitel má právo po uplynutí jednoho roku skladování díla, toto zlikvidovat.
 4. Objednatel je povinen prohlédnout si dílo při převzetí po jeho dokončení a přesvědčit se o vlastnostech a kvalitě díla. Nároky z vadného plnění je třeba uplatnit u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. U renovací již dříve použitých náhradních dílů a součástí motorů a pohonných systémů motorových vozidel se k později uplatněným nárokům z vad nepřihlíží. V případě vad soustružnických a brusírenských prací, a dále prací spočívajících ve svařování nerezových a ocelových materiálů, jež nesouvisejí s renovací, platí následující ustanovení.
  1. Zhotovitel vady opraví v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel použil nové díly, pak je dle vlastního výběru opraví nebo vymění. Objednatel je povinen ve svých prostorách umožnit odstranění vad a odvoz poškozených dílů. Nezdaří-li se oprava nebo nepovede-li náhradní dodávka k odstranění zjištěných vad, a to ani napodruhé, považuje se vada za neodstranitelnou a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.
  2. Objednatel nemá nároky z vadného plnění, jestliže vada vznikla po předání díla nepřiměřeným zacházením nebo v důsledku přirozeného opotřebení, případně neodborné montáže.
  3. Nepodstatné, obvyklé nebo technologicky podmíněné barevné odchylky nezakládají nároky objednatele z vad díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo na provádění modelových a konstrukčních změn, především technických zlepšení.
 5. Povinnost zhotovitele k náhradě škody – ať už plyne z jakéhokoli právního důvodu – se omezuje pouze na takovou škodu, kterou zhotovitel způsobil úmyslně, hrubou nedbalostí, nebo porušením povinností podstatných pro splnění účelu smlouvy, jestliže se na jejich splnění mohl objednatel spoléhat. Pokud se nejedná o škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí, je nárok objednatele na náhradu škody co do výše omezen na škody, které nemohl zhotovitel podle zkušeností se srovnatelnými zakázkami považovat v okamžiku uzavření smlouvy nebo nejpozději v okamžiku porušení povinnosti za typické. Pokud povinnost zhotovitele k náhradě škody nevyplývá z porušení povinností podstatných ke splnění účelu smlouvy, na jejichž splnění mohl objednatel spoléhat, je odpovědnost zhotovitele za škody vzniklé v důsledku vad vyloučena.
 6. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vyčíslenou konečnou cenu po převzetí díla na základě faktury zhotovitele, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu. Cena je splatná v hotovosti při převzetí díla anebo na základě faktury zhotovitele, byl-li tento způsob placení dohodnut při uzavření smlouvy. Zhotovitel je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky ucelených částí díla dle objednávky a objednatel je povinen za takové dílčí dodávky zaplatit na žádost zhotovitele poměrnou část sjednané ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
 7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení.
 8. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní proti jakýmkoli pohledávkám objednatele, a to bez ohledu na lhůtu jejich splatnosti. Pohledávky zhotovitele jsou způsobilé k započtení i v případě, že se jedná o pohledávky nejisté i neurčité, a to až do okamžiku, kdy se zhotovitel dozví o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky objednatelem. Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele započíst jakékoli své pohledávky vůči zhotoviteli, ani jakékoli částky zadržovat, a to ani v případech existence nároků z vad díla.
 9. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo s ní související mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož bydliště je v době uzavření této smlouvy v České republice, budou vždy rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany podpisem Smluv bezpodmínečně a neodvolatelně:
  1. souhlasí s výlučnou příslušností českých soudů pro všechny spory mezi Smluvními stranami vzniklými ze Smluv nebo v souvislosti s nimi;
  2. souhlasí s tím, že v případě, že mezi Smluvními stranami vznikne jakýkoliv spor ze Smluv nebo v souvislosti s nimi, zahájí takové řízení výlučně u věcně a místně příslušného českého soudu;
  3. souhlasí a zavazují se v případě zahájení řízení ve sporu souvisejícího s plněním práv a povinností dle Smluv nenamítat před českými soudy jejich nepříslušnost.
 10. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zavazuje strany až do úplného zániku všech práv a povinností smluvních stran ze smlouvy vyplývajících.
 11. Obchodní korporace Pavlíček – motordíly s.r.o. je oprávněna tyto Obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit. V případě změny těchto Obchodních podmínek MAN Partnera o této změně informuje jejich zveřejněním nejméně 60 dní předem na internetových stránkách MAN. Partner je oprávněn Smlouvu v případě změny Obchodních podmínek v zákonné lhůtě vypovědět.

Část II.: Zvláštní ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebiteli

 1. Tato část VOP se použije na případy, kdy smlouvu uzavírá se zhotovitelem spotřebitel, tj. osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Ustanovení této části VOP mají v těchto případech před ustanoveními části I. těchto VOP přednost.
 2. V případě vadného plnění má objednatel následující práva a povinnosti (nároky) z vad:
  1. Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele právo z vady, která se vyskytne v době šesti (6) měsíců od převzetí díla.
  2. Objednatel může požadovat odstranění vady opravou anebo, dodal-li zhotovitel nové díly, výměnou vadného dílu. V případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad může objednatel od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy anebo neuplatní-li právo na opravu či výměnu, má právo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Článek IV.1 těchto VOP se nepoužije.
 3. Ustanovení článku V a článku IX druhá a třetí věta těchto VOP se nepoužije.
 4. Je-li smlouva uzavřena distančním způsobem (tj. za pomocí prostředků komunikace na dálku) anebo mimo prostor obvyklý pro podnikání zhotovitele, platí dále následující podmínky:
  1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.
  2. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel začne s realizací díla podle smlouvy až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy podle článku IV.1 těchto VOP. Před uplynutím této lhůty začne zhotovitel s plněním pouze na základě výslovné žádosti objednatele. Žádost objednatele se podává zaškrtnutím příslušného políčka na objednávce. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy podle článku D.1 těchto VOP, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje jím uvedené v objednávce budou zhotovitelem uchovávány a dále zpracovávány a používány pro obchodní a marketingové účely zhotovitele, a to po dobu 15 let od uzavření zakázky. S tímto zpracováním osobních údajů může objednatel vyslovit kdykoli svůj nesouhlas, aniž by tím byl jakkoli znevýhodněn. Nesouhlas objednatele je nutné zaslat písemně na adresu zhotovitele uvedenou v objednávce.

Provozuje: Pavlíček motordíly, Pražská 94, 642 00 Brno – Bosonohy
©2009 Pavlíček motodíly, všechna práva vyhrazena.
E-mail: | Kontakt | Doporučte nás

Autofólie DS, reklama Renovacar, renova car, reklama Autofólie Morava, reklama Autofólie Brno, tónování autoskel Autofólie Praha, tónování autoskel Centrocar, tónování autoskel Autofólie Brno, tónování autoskel Tónování autoskel Brno Autofólie Brno a Praha Autosklo DS, opravy autoskel, výměna autoskel, tónování autoskel